1

2

3

4

แผนผังพื้นที่ศูนย์       พิพิธภัณฑ์เสมือน       นิทรรศการภายในศูนย์       ติดต่อเรา/แผนที่
 
 
 
  
การบริการทางการวิจัย • การถ่ายทอดความรู้เชิงนโยบายวิจัยงานวิจัยพื้นฐาน/เพิ่มผลผลิต / แก่นักวิจัย
  • กิจกรรมการประชุม สัมมนา เสวนา และ workshop เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายการวิจัยของประเทศ และขององค์กรส่งเสริมการวิจัยต่างๆ
  • กิจกรรมการประชุม สัมมนา เสวนา และ workshop ในประเด็น Hot Issue ที่ความจำเป็นและสำคัญของประเทศ
  • กิจกรรมการเสวนาที่น่าสนใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • กิจกรรมการประชุมเสวนาที่ร่วมจัดโดยเครือข่ายในระบบวิจัย
  • การผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการวิจัย และบริการวิชาการ
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวิจัย
  • กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
  • กิจกรรมการ web-link, E-journal  และผู้ที่สามารถให้บริการในกิจกรรมทางการวิจัยผ่านระบบเครือข่าย Internet
  • กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการวิจัยสู่กลุ่มเยาวชน เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิดทางการวิจัย
  • กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเครือข่ายในระบบวิจัย
 • การให้คำปรึกษาทางด้านการวิจัย
  • ศูนย์ให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในรูปแบบต่างๆ
   • การขอทุนวิจัย
   • การดำเนินการวิจัย
   • การศึกษาค้นคว้า
   • การดำเนินการภายหลังงานวิจัยแล้วเสร็จ
  • บริการสืบข้อมูลทางการวิจัยที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน เครือข่ายในระบบวิจัย
  • บริการระบบสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

© 2552 อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ  517    โทรสาร 0 2940 5744, 0 2579 0455