1

2

3

4

แผนผังพื้นที่ศูนย์       พิพิธภัณฑ์เสมือน       นิทรรศการภายในศูนย์       ติดต่อเรา/แผนที่
 
 
 
  
นิทรรศการหมุนเวียน  • หอนิทรรศการหรือพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กจัดแสดงผลงาน
    • ต้นแบบการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    • ต้นแบบผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัย
  • นิทรรศการหมุนเวียนผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยที่ได้รับรางวัลและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ
  • นิทรรศการหมุนเวียนของหน่วยงานและเครือข่ายในระบบวิจัย

© 2552 อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ  517    โทรสาร 0 2940 5744, 0 2579 0455