1

2

3

4

แผนผังพื้นที่ศูนย์       พิพิธภัณฑ์เสมือน       นิทรรศการภายในศูนย์       ติดต่อเรา/แผนที่
 
 
 
  
แผนกลยุทธ์ของศูนย์ความเป็นมา :

                   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางทางด้านการวิจัย จึงเห็นควรมีการปรับกระบวนงานการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัยของ วช. ให้ทันต่อบริบทของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ที่กำหนดไว้ว่า “บริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไปใช้ประโยชน์” โดยศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย วช. จะมีแนวทางการดำเนินการแบบมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอก วช. และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ ณ วช.

 

วิสัยทัศน์ :
                   เป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านการวิจัยของประเทศ

 

พันธกิจ:
                   เพื่อสร้างกลไกการเรียนรู้ทางด้านการวิจัย รวมทั้งเน้นการมีกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยให้เข้ามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

เป้าหมาย :

1. เพื่อแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่แสดงต้นแบบการเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมด้วยผลผลิตการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

2. เพื่อจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆในการวิจัย ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. เพื่อแสดงบทบาทตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในฐานะองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ

 

ด้านการให้บริการแก่สังคม :

1. เป็นศูนย์แสดงนิทรรศการหมุนเวียนและพิพิธภัณฑ์เสมือนของต้นแบบการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. ป็นศูนย์แสดงนิทรรศการหมุนเวียนของงานวิจัยและงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจาก วช.

3. เป็นแหล่งให้ข้อความรู้ทางการวิจัยในลักษณะต่างๆ ทั้งทางวิชาการและการใช้ประโยชน์ทางการวิจัยแก่เยาวชน นักวิจัย ว่าที่นักวิจัย นักพัฒนา และประชาชนทั่วไป

 

ด้านการวิจัย :

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการวิจัยที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

2. เน้นการเกิดความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ทางการวิจัย

3. เน้นการเกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยเพื่อเสริมสร้าง “สังคมและการเรียนรู้”

ลักษณะของการบริการ


ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัยมีแนวคิดในการจัดแบ่งส่วนการนำเสนอเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 

1. ฝ่ายบริการทางการวิจัย

1. การถ่ายทอดความรู้เชิงนโยบายวิจัย งานวิจัยพื้นฐาน/เพิ่มผลผลิต/แก่นักวิจัย

- กิจกรรมการประชุม สัมมนา เสวนา และ W-rksh-p เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายการวิจัยของประเทศ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยต่างๆ

- กิจกรรมการประชุม สัมมนา เสวนา และ W-rksh-p ในประเด็น H-t Issue ที่มีความสำคัญของประเทศ

- กิจกรรมการเสวนาที่น่าสนใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

- กิจกรรมการประชุมเสวนาที่ร่วมจัดโดยเครือข่ายในระบบวิจัย

- การผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการวิจัยและบริการวิชาการ

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการวิจัย

- กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

- กิจกรรมการ Web-link, e-J-urnal และผู้ที่สามารถให้บริการในกิจกรรมทางการวิจัยผ่านระบบเครือข่าย Internet

- กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการวิจัยสู่กลุ่มเยาวชน เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิดทางการวิจัย

- กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเครือข่ายในระบบวิจัย

3. การให้คำปรึกษาทางด้านการวิจัย

- ศูนย์ให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในรูปแบบต่างๆ

- บริการสืบค้นข้อมูลทางการวิจัยที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย

- บริการระบบสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย

 

2. พิพิธภัณฑ์เสมือน

1. การจัดทำพิพิธภัณฑ์ระบบเสมือนต้นแบบการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากงาน Thailand Research Exp-

2. การจัดทำพิพิธภัณฑ์ระบบเสมือนต้นแบบการเรียนรู้ของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและได้รับการเชิดชูเกียรติคุณ

 

3. นิทรรศการหมุนเวียน

1. นิทรรศการหมุนเวียน

- ต้นแบบการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- ต้นแบบผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ

2. นิทรรศการหมุนเวียนผลงานวิจัยและกิจกรรมวิจัยที่ได้รับรางวัลและมีคุณภาพจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย

 

สถานที่ :

                        อาคารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ผู้รับผิดชอบ :

                        หน่วยงานหลัก : กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช.

                        หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ : ภารกิจ/สำนัก/กลุ่ม วช.

                        หน่วยงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วช.

             สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ :

การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนงานศึกษาวิจัยในศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยภาครัฐ เพื่อการพัฒนานักวิจัย, การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์, และการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยผ่านช่องทางสารสนเทศ

 

 

แท่นเฉลิมพระเกียรติ
โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
หลักการทรงงาน
โครงการฝนหลวง
ผลงาน/รางวัล
การให้บริการ

การให้บริการ


© 2552 อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ  517    โทรสาร 0 2940 5744, 0 2579 0455