1

2

3

4

แผนผังพื้นที่ศูนย์       พิพิธภัณฑ์เสมือน       นิทรรศการภายในศูนย์       ติดต่อเรา/แผนที่
 
 
 
 
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 ปฏิทินกิจกรรม
 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก


download เอกสาร
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 138
หัวข้อการบรรยายและวิทยากร โครงการ Research Zone : Phase 138
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ภาคเช้า 09.00-12.00 น. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างและการเลือก เครื่องมือในการวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทรอดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (27 พ.ย. 2561)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. การเก็บรวบรวมข้อมูลและกระบวนการ จัดการข้อมูล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัธนสุนทร อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (27 พ.ย. 2561)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. เทคนิคการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่วารสารวิจัย ต้องยอมรับให้ตีพิมพ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (15 พ.ย. 2561)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ภาคเช้า 09.00-12.00 น. การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าและมีประโยชน์กับกระบวนการทำวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (15 พ.ย. 2561)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ภาคเช้า 09.00-12.00 น. ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (15 พ.ย. 2561)
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ภาคบ่าย 13.00-16.00 น. การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (15 พ.ย. 2561)

หน้า : [1]

© 2552 อาคารศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ  517    โทรสาร 0 2940 5744, 0 2579 0455