• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

กรมปศุสัตว์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

กลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกาวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมทางหลวง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชธานี ตรัง

ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรมป่าไม้

กรมอนามัย

ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วิทยาลัยพยาบาทบรมราชธานี เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

กรมส่งเสริมกรเกษตร

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรมควบคุมมลพิษ

สถาบันอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรมทรัพยากรน้ำ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

ภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ภารกิจวิทยาการ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ภารกิจข้อมูลวิจัยและการบริหารจัดการข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

กรมชลประทาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยนครพนม

สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

กรมทรัพยากรธรณี

มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

กรมควบคุมโรค

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรมพัฒนาที่ดิน

กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กระทรวงยุติธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

กรมการแพทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

กรมสุขภาพจิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนกงานพัฒนาเทคโนโลยีอวการศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ เพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

มหาวิทยาลัยศิลปกร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วิทยาลัยตาปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเคหะแห่งชาติ

ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ภารกิจโครงการและประสารงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมาคมนักวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

กรมการข้าว

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หลักสูตรบัณฑิตวิศวกรรม)

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กรมการประมง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

กรมการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น