C6 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี


ผู้ประสานงาน : น.ส.ปัทมา ธนะพงศ์เพชร
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034 534 030 โทรสาร : 034 534 030
ผลงาน : การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ และเคมีของแม่น้ำบริเวณ รอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : นางลลิดา ฉายาวัฒน์
โทรศัพท์ : 034 534 030
ผลงาน : ความหลากหลายชนิดของพันธุ์ไม้น้ำ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : น.ส.จิตรา หมั่นค้า
โทรศัพท์ : 034 534 030
ผลงาน : การศึกษาแมลงน้ำเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของคุณภาพ น้ำบริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : ดร.กาญจนา เชียงทอง
โทรศัพท์ : 034 534 030
ผลงาน : การศึกษาสัตว์พื้นท้องน้ำเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : นายพันธ์ทิพย์ เลิศบุรุษ
โทรศัพท์ : 034 534 030
ผลงาน : แนวทางการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในชุมชนตามชายฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : 1.น.ส.จิตรา หมั่นค้า 2. ผศ.วิเชียร เพียงโงก 3. ดร.สมพงศ์ มาเบ้า
โทรศัพท์ : 034 534 030
ผลงาน : การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีของไบโอดีเซลจากน้ำมัน เมล็ดยางพาราสายพันธุ์ต่างๆ
นักวิจัย : ดร.จินดารัตน์ โตกมลธรรม
โทรศัพท์ : 034 534 030
ผลงาน : อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรดินในทัศนะของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : ผศ.ดร.พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์
โทรศัพท์ : 034 534 030