การประชุม / สัมมนาขนาดใหญ่
กำหนดการ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 วันที่ 27 สิงหาคม 2553 วันที่ 28 สิงหาคม 2553 วันที่ 29 สิงหาคม 2553 วันที่ 30 สิงหาคม 2553

ภาคเช้า

09.00-12.00 น.
การเปิดงานภาคการประชุม / การมอบรางวัล TWAS / ปาฐกถาพิเศษ แนวทางการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ Research Result Management Forum : การบริหารจัดการผลงานวิจัยในลักษณะเครือข่าย ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาด้านการวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน วิสัยทัศน์การวิจัยของประเทศไทยใน 20 ปี (พ.ศ.2553-2572)

ภาคบ่าย

13.30-16.30 น.
เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรถึงจะได้ทุนวิจัยจาก วช. การขับเคลื่อนนโยบายการวิจัยสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ วิทยาการสุขภาพกับคุณภาพชีวิตคนไทยในทุกวัยทุกคน บทบาทของสภาพัฒน์ สภาการศึกษา และสภาวิจัย กับการวางนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยไร้ขีดจำกัด
การประชุม / สัมมนาขนาดกลาง

ภาคเช้า

09.00-12.00 น.
การเปิดงานภาคการประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม สภาวิจัยแห่งชาติกับการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อคุณภาพของผลงานวิจัย และ Good Clinical Practice in Human Research ความรู้สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ เพื่อบริหารจัดการวิกฤติสังคมไทย การแก้ปัญหาที่ดินเสื่อมสภาพจากโคลนพุ อนาคตประเทศไทยท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง : วาระวิจัยแห่งอนาคต
การกำหนดโจทย์วิจัยแบบบูรณาการสำหรับเครือข่ายนักวิจัย โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Free-Open Source) ที่น่าสนใจสำหรับนักวิจัย Creative Research Infrastructure เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา ภูมิปัญญาแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
การเปิดงานภาคการประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม การพัฒนา Ontology สำหรับข้อมูลประชากรภาครัฐ การวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ การจัดการสัตว์ป่าและพันธุ์พืช : ระบบนิเวศ ดิน น้ำ และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรอย่างนักวิจัย กรณีแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
พิธีมอบรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553 อาหารเพื่อสุขภาพ บ้านพอเพียง การรณรงค์การลดอุบัติเหตุ

ภาคบ่าย

13.30-16.30 น.
การเปิดงานภาคการประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย ทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตเพิ่มรายได้ดี
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยุทธศาสตร์การวิจัยอาชีวะ : สร้างภูมิคุ้มกันโลกและทรัพยากรมนุษย์ทศวรรษที่สอง JSPS-NRCT Seminar of Research Expo 2010 : Advance Science and Education in Japan การเตรียมตัวของภาคเกษตรไทยภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ GLOBAL WARMING ARCHITECHTURE AND BEYOUND Genomics and Proteomics for Early Detection of Cancer มาตรฐานการตัดต่อพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชุมชน
การนำเสนอผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553 แนวทางลดผลกระทบของอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน การสังเคราะห์ผลการวิจัยและองค์ความรู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แผนนำทางวิจัยการศึกษา 2552-2562 Road Map for Education Research,2010-2019
การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

ภาคเช้า

09.00-12.00 น.
การเปิดงานภาคการประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา (ห้อง 2) Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศศาสตร์ (ห้อง 1) Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา และประชากรศาสตร์(ห้อง 3) ภูมิปัญญาบูรณาการบ้านชนบท
การเปิดงานภาคการประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมี และเภสัช (ห้อง 2) Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา และประชากรศาสตร์ (ห้อง 1) Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาการศึกษา (ห้อง 1) Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาการศึกษา (ห้อง 3)
การเปิดงานภาคการประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม
(ห้อง 2)
การสร้างเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ : กรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของชุมชนจากผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่านวัตกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ Methanogen ในกระเพาะ รูเมนของโคขุนกบินทร์บุรี
การเปิดงานภาคการประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร สวนสัตว์กับความหลากหลายทางชีวภาพ การเสริมสร้างทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนอ่าวนครศรีธรรมราช การประเมินศักยภาพลุ่มน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ฝังกลบขยะในจังหวัดภูเก็ต
การเปิดงานภาคการประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหัศจรรย์พรรณพืชไทย ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศจีน การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของงานนักวิจัย
การเปิดงานภาคการประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม การจัดการความรู้เพื่อการทำงานและการมีชีวิตอย่างมีความสุข การประยุกต์เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือกับสินค้าและบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
การเปิดงานภาคการประชุม ณ ห้องเวิลด์บอลรูม การพัฒนาทางหลวงอย่างมีคุณภาพเน้นการบริการต่อผู้ใช้ทาง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ที่มีผลกระทบต่อเนื้อที่ป่าในจังหวัดสุราษฏร์ธานี แผนวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย นิเวศวัฒนธรรมผู้คนบนผืนดิน "พนมดองแร็ก"

ภาคบ่าย

13.30-16.30 น.
Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา (ห้อง 1) Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา (ห้อง 3) Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา และประชากรศาสตร์ (ห้อง 4) Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา และประชากรศาสตร์ (ห้อง 5)
Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมี และเภสัช (ห้อง 1) Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมี และเภสัช (ห้อง 3) Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา และประชากรศาสตร์ (ห้อง 2) Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาการศึกษา (ห้อง 2) การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจภาคสหกรณ์ด้วยเครื่องมือสนับสนุนภาพตัดสินใจ SEVA : Social & Economy Value Added
Thailand Research Symposium 2010 การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม
(ห้อง 1)
การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดปริมาณไขมันและน้ำจากครัวเรือนด้วยระบบบ่อดักไขมันอย่างง่าย การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประมาณพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระจากพิกัดทางภูมิศาสตร์ ในแผนที่โบราณ การท่องเที่ยวเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมใน 3 จังหวัดภาคใต้ : พัทลุง สตูล และตรัง
ระบบนาประหยัดน้ำและปุ๋ย เพื่อการใช้น้ำจากสระเก็บน้ำต้านภัยแล้ง ร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานตำนานสิ่งทอ ยกระดับภูมิปัญญา สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ศิลปศาสตร์กับการเข้าใจในมิติชีวิตไทย : มุมมองจากภาษาศาสตร์ ภูมิศาตร์, ปรัชญาศาสตร์และประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.การพัฒนาระบบบริการจิตสังคมบำบัด เพื่อเสริมศักยภาพผู้ป่วย จิตเวช 2.การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาเด็กแรกเกิด – 5 ปี การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อสืบสาน ภูมิปัญญาด้านภาษา สมรรถนะพื้นฐานของครูช่างตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ตามความต้องการของภาคตลาดแรงงาน ศิลปศาสตร์กับกลวิธีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : การอ่าน การสอน ทักษะการเขียน การใช้พจนานุกรม เว็บไซต์ และคลังข้อมูลภาษา การพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ (Area Base) : การบริหารการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนผู้สอนและผู้เรียน
วิถีชุมชนบนความหลากหลาย มาตรการทางกฎหมาย ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว : ศึกษากรณีการรบกวนสิทธิ์ในความเป็นอยู่ส่วนตัวโดยธุรกิจขายตรง แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ.2468 - 2477 เครื่องอ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ เทคโนโลยีผลิตอาหารไทยในถุงรีทอร์ต(ข้าวสำเร็จรูป แกงสำเร็จรูป และขนมไทย)
ชุดโครงการหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพน้ำบริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำ แม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี การวิจัยสร้างสรรค์และพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ การขับเคลื่อนการสร้างความรู้ด้วยการวิจัยในโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน Thai Herb Cosmetic Workshop 10 สารเคมีอันตรายต่อผู้บริโภค
การประชุม Twilight Program

ภาคเย็น

18.00-20.00 น.
ทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน การแสวงหาแหล่งทุนวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ทุนวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน ทุนวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน
การประเมินความจำเป็น (Need Assessment) การออกแบบงานวิจัย (Research Design) อาณาบริเวณการประเมินและแนวโน้มที่เกิดขึ้น การประเมินผลสำเร็จของโครงการและการแก้ไขปัญหาการบริหารโครงการวิจัย การใช้ Foresight Research สำหรับการประเมินแนวโน้ม
การตั้งโจทย์วิจัยและการเลือกปัญหาอย่างมีคุณภาพ เทคนิคการสร้างเครื่องมือในการวิจัย เทคนิคการประเมินผลในเชิงนโยบาย เทคนิคการสร้างกรอบแนวคิดและสมมติฐานทางการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ การแปลผลการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง
หลักการและความรู้ที่สำคัญสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน วิธีการคิดและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนานวัตกรรมทางการวิจัยและการวิจัยในชั้นเรียน
ช่องทางการสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา : ผลสำเร็จจากงานวิจัย สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) กับการใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและธุรกิจ เทคนิคการจัดทำผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ